Jul là tháng mấy – Các tháng trong tiếng anh

0
25127
jul là tháng mấy

Trước khi tìm hiểu jul là tháng mấy thì hãy điểm qua 1 chút thông tin về các tháng trong tiếng anh nhé. Ở Việt Nam, ngoài lịch âm ra chúng ta còn có thêm lịch dương, đây là loại lịch mà hầu hết các nước trên thế giới đang sử dụng để làm căn cứ cho các giao dịch.

Lịch dương (Gregorian) được ra đời từ những năm 1582 do người la mã tạo nên và được giáo hoàng Gregorian XIII ban hành ra công chúng và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay bao gồm các tháng (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December).

Điều đặc biệt là từ lúc mới ban hành, hệ lịch này chỉ có 10 tháng thay vì 12 tháng như hiện nay (không có tháng 1,2) và cho đến thời kỳ hoàng đế Numa Pompilius (La Mã) khoảng năm 713 trước công nguyên mới được bổ xung thêm 2 tháng thành 12 tháng trong năm

 jul là tháng mấy

jul là tháng mấy, cách phát âm chuẩn nhất! Jul là tháng 7 là từ viết tắt của july. Cách phát âm tháng 7 theo tiếng anh là [/dʒu´lai/].

Ý nghĩa của tháng 7 trong tiếng anh

July là tên được lấy theo tên của vị hoàng đế Julius Caesar (trong đó: Julius là tên gọi theo tiếng Latinh, còn July là tên gọi theo tiếng Anh). Julius Caesar là vị hoàng đế có công trong rất lớn trong thời kỳ bấy giờ. Trước đó tháng này được gọi là Quintilis (trong tiếng anh gọi là Quintile, tức có nghĩa là “ngũ phân vị”) và được đổi thành july sau khi ông qua đời khoảng năm 44 trước công nguyên.

Tháng Tiếng Anh Viết Tắt Phiên âm
Tháng 1 January Jan [‘dʒænjʊərɪ]
Tháng 2 February Feb [‘febrʊərɪ]
Tháng 3 March Mar [mɑːtʃ]
Tháng 4 April Apr [‘eɪprəl]
Tháng 5 May May [meɪ]
Tháng 6 June Jun [dʒuːn]
Tháng 7 July Jul [/dʒu´lai/]
Tháng 8 August Aug [ɔː’gʌst]
Tháng 9 September Sep [sep’tembə]
Tháng 10 October Oct [ɒk’təʊbə]
Tháng 11 November Nov [nəʊ’vembə]
Tháng 12 December Dec [dɪ’sembə]